โครงการ Bangkok Inter-Faith and Cultural Diversity Trip 2023 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวัน WORLD DAY FOR CULTURAL DIVERSITY FOR DIALOG AND DEVELOPMENT (21 พฤษภาคม ของทุกๆปี) ที่ถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ สถาบันสามัคคีจึงได้จัดโครงการ Bangkok Inter-Faith and Cultural Diversity Trip 2023 เพื่อให้ความรู้และสร้างความตื่นตัวในหมู่เยาวชนไทยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสถาบันสามัคคีได้นำเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯและผ่านการสัมภาษณ์ทั้ง 12 ท่าน จากหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งเยาวชนชาวพุทธ มุสลิม คริสต์ ไปเยี่ยมชมความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิต ผ่านสถานที่สำคัญๆในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้และสร้างความตื่นตัวในหมู่เยาวชนไทยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมในสังคมไทย โดยเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม ศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกข์) ชุมชนชาวไทยซิกข์ วัดกัลยาณมิตร ชุมชนชาวไทยพุทธ มัสยิดต้นสน ชุมชนชาวไทยมุสลิม และโบถส์ซางตาครู้ส ชุมชนชาวไทยคริสเตียน โดยแต่ละสถานที่มีความสำคัญและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและได้สื่อถึงการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างแท้จริง

กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากน้องๆเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนจะได้มีโอกาสเพลิดเพลินไปกับการพบเห็นสถานที่ใหม่ๆแล้ว ทุกคนยังมีโอกาสได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความหลากหลายในสังคมไทย น้องๆทุกคนที่มาจากหลากความเชื่อและวัฒนธรรมยังได้ใช้เวลาร่วมกันในการเรียนรู้ความแตกต่างทั้งด้านความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของกันและกันเพื่อให้เกิดการรู้จักกันและนำมาซึ่งการเข้าใจกันอย่างแท้จริง

สถาบันสามัคคีขอขอบคุณเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน รวมถึงองค์กรทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและความอนุเคราะห์กับทางสถาบันฯจนโครงการนี้ฯสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ทุกประการ