WORLD DAY FOR CULTURAL DIVERSITY FOR DIALOG AND DEVELOPMENT 2023

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุยืนยาวนานกว่า 240 ปี ประกอบไปด้วยผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ต่างภาษา และวัฒนธรรม ทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่มีชุมชนของผู้คนจากต่างศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ตั้งกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วทั้งเมือง ผู้คนเหล่านี้ต่างอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของความแตกต่างที่สวยงาม ในกรุงเทพมหานครเราจะเห็นวัดของชาวพุทธ มัสยิดของชาวมุสลิม และโบถส์ของชาวคริสเตรียนตั้งอยู่ติดกันหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร นี่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้คนจากต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษา และวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมเดียวกันนี้อย่างสันติและสงบสุข

เนื่องในวัน WORLD DAY FOR CULTURAL DIVERSITY FOR DIALOG AND DEVELOPMENT (วันที่ 21 พฤษภาคม ของทุกๆปี) ที่ถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ สถาบันสามัคคีจึงได้จัดโครงการ BANGKOK INTER-FAITH AND CULTURAL DIVERSITY TRIP 2023 เพื่อให้ความรู้และสร้างความตื่นตัวในหมู่เยาวชนไทยเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ แบบอย่างและโมเดลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกของการแสดงถึงสังคมพหุวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความแตกต่างอย่างแท้จริง อีกทั้งเยาวชนจะได้เรียนรู้และรับทราบถึงความแตกต่างของผู้คนแต่ละชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ผ่านสถานที่สำคัญๆต่างในกรุงเทพมหานคร เป็นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมและการลงพื้นที่จริง