ในระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2564 สถาบันสามัคคีได้เข้าเยี่ยมคารวะ คุณพ่อโทมัส มิเชล (Fr. Thomas Michel) ณ ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ (XLC) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยทางคณะได้รับคำแนะนำดี ๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานด้านการสร้างความสันติระหว่างศาสนาและได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากท่าน Fr. Thomas Michel

Fr. Thomas Michel จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ด้านแนวคิดและปรัชญาอิสลาม  จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ท่านเป็นผู้ที่อุทิศตนและทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามมาตลอดชั่วชีวิตของท่าน โดยท่านเป็นอาจารย์สอนด้านศาสนาอิสลามในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาหลากหลายแห่ง โดยในปี 2524-2537 ท่านมีโอกาสทำงานในสำนักวาติกันในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานความสัมพันธ์ระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิม