สถาบันสามัคคีเข้าเยี่ยมสถาบันสันติศึกษา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 สถาบันสามัคคีได้รับเกียรติจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เข้าพบเยี่ยมชมสถาบันฯ โดยสถาบันสามัคคีได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจาก รศ.ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา และคณะผู้บริหารสถาบัน โดยเราได้ร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานวิชาการด้านความสันติและความขัดแย้ง และความร่วมมือที่เราจะสามารถทำร่วมกันได้ในอนาคต

สถาบันสามัคคีขอขอบคุณสถาบันสันติศึกษาสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและการพูดคุยเชิงสร้างสรรค์ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป