รายงานสรุปงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Youth and SDGs for 2030” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันสามัคคีร่วมกับศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

Summary report of the academic webinar on the topic of “Youth and SDGs for 2030” 17 August 2021, organized by Samakee Institute in corporate with Muslim Studies Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University