สถาบันสามัคคีเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพระหว่างวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและให้ความสำคัญกับคุณค่าความเป็นมนุษย์ โดยสถาบันสามัคคีเป็นสถาบันอิสระที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง อย่างไรก็ตามโดยหลักการแล้ว สถาบันสามัคคีจะประสานงานและร่วมมือกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรภาคประชาสังคมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน