วิสัยทัศน์

สถาบันสามัคคีเชื่อมโยงผู้คนด้วยการเสริมสร้างและส่งเสริมศักยภาพของแต่ละบุคคลด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันในสังคมผ่านกิจกรรมทางวิชาการและวัฒนธรรม

พันธกิจ

สถาบันสามัคคีสนับสนุนความสามัคคีและสันติภาพในความหลากหลายของสังคม ผ่านการเสริมสร้างพลังความเข้าใจซึ่งกันและกันและการพัฒนาสังคม