• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์ที่กลมกลืนระหว่างผู้คนในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
  • เพื่อแสวงหาแนวทางในการจัดการปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในสังคมไทย เช่น ความยากจน ความด้อยโอกาสทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความแตกแยก โดยดำเนินการและสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมในกรอบนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
  • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้คู่คุณธรรม
  • ประสานงานและร่วมมือกับมูลนิธิหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกันเพื่อสาธารณประโยชน์