วัฒนธรรมแห่งสันติภาพในศตวรรษที่ 21

Sustainable Development Goals (SDGs)

INTERFAITH DIALOGUE

กรอบความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน

UNITED NATIONS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
COOPERATION FRAMEWORK

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับชีวิตมนุษย์ที่เปลี่ยนไป

บทความประจำเดือนมีนาคม 2566