การศึกษา

การศึกษาเป็นยาถอนพิษจากความไม่รู้และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลสร้างความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

เราควรสอนลูก ๆ ของเราถึงความสำคัญของอุปนิสัยและความเคารพเพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นสมาชิกที่มีส่วนร่วมในสังคม

การศึกษาที่สมดุลควรส่งเสริมค่านิยมหลักร่วมกัน ได้แก่ ความเข้าใจหลากหลายวัฒนธรรมการพัฒนาลักษณะนิสัยและความรับผิดชอบต่อสังคม ค่านิยมเหล่านี้ทำให้นักเรียนมีเครื่องมือในการใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ความสันติ

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและปรองดองเป็นอุดมคติสูงสุดที่รวมมนุษยชาติทั้งหมดเข้าด้วยกัน ในสังคมโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนวาทกรรมให้ห่างจากสิ่งที่แบ่งแยกและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกันของเราในเรื่องสันติภาพและต่อสู้กับอคติที่ก่อให้เกิดความกลัวและความรุนแรง

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

สุขภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตที่มีศักดิ์ศรี วิธีหนึ่งที่สำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นคือการช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานและทำให้สุขภาพของพวกเขาดีขึ้น

การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นการแสดงออกถึงความรักของมนุษยชาติ งานการกุศลควรกระทำโดยปราศจากอคติหรือความชอบเพื่อประโยชน์ต่อประชาคมโลกและมนุษยชาติ

การเพิ่มขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมของสตรี

เรายอมรับสิทธิที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้หญิงและผู้ชายตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและการมีส่วนร่วมของสตรีในการขับเคลื่อนสังคม